20:13

 

 

میلادحضرت شاه کربلا حسین ابن علی (ع)وکاشف الکرب حسین حضرت عباس (ع) ویادگارکربلا حضرت علی ابن حسین (ع) برهمگان مبارک