23:46
پیشگویی نوستر آداموس درباره حادثه 11 سپتامبر   

Fire approaches the great new city
Immediately a huge, scattered flame leaps up
When they want to have verification from the Norman

 )Century VI, Quatrain 97)

 

آسمان در چهل و پنج درجه میسوزد! 

آتش به شهر جدید و بزرگ نزدیک میشود!

به طور ناگهانی آتش بزرگ و پراکنده شعله ور میشود!

رباعی ۹۷ قرن ۶

 

(نیویورک بین مدار چهل و پنج درجه در آمریکاست )