22:18
حدیثی گهربار

او (مهدی عج )همان اواره یکتای غریب است

امام موسی ابن جعفر (ع)